Dữ liệu

Intelligence for success

Hợp đồng thỏa thuận dịch vụ

HỢP ĐỒNG THỎA THUẬN DỊCH VỤ
 
Hợp đồng thỏa thuận dịch vụ này (sau đây gọi là "Thoả thuận") là giữa Glencode và các cá nhân, tổ chức trong việc truy cập thông tin, dữ liệu, tài liệu tại website www.glencode.vn (sau đây gọi là “Người dùng”) cùng các dịch vụ của Glencode (sau đây gọi là “dịch vụ”).
 
1. Các điều khoản chung.
 
1.1.Khi truy cập vào trang web Glencode, Người dùng thừa nhận và chấp nhận các điều khoản đặt ra ở đây. Glencode có thể sửa đổi Thỏa thuận này và các điều khoản liên quan đến việc sử dụng của website Glencode, và việc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi Glencode thông báo về những sửa đổi, thay đổi "Thỏa thuận" và "Điều khoản sử dụng" trên website Glencode. Sử dụng các trang web Glencode sau khi sửa đổi như thế là thừa nhận và chấp nhận bất kỳ sửa đổi của Người dùng với các điều khoản của Thỏa thuận. Người dùng có trách nhiệm xem xét các điều khoản của Thỏa thuận mỗi khi truy cập vào website Glencode.
 
1.2.Người dùng đồng ý thanh toán phí dịch vụ áp dụng cho từng loại dịch vụ được cung cấp từ Glencode.
 
1.3.Người dùng chịu trách nhiệm về bảo mật và sử dụng thông tin của mình hoặc thông tin đăng nhập của mình, bao gồm tên người dùng, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, tên màn hình, và bất kỳ số lượng truy cập, tên, hoặc các thông tin liên quan. Người sử dụng có trách nhiệm sử dụng của mình về dịch vụ và cho bất kỳ bên thứ ba sử dụng trái phép các dịch vụ. Người dùng phải thông báo ngay cho Glencode trong bất kỳ mất mát hoặc trộm cắp tài khoản người dùng, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, hoặc tên màn hình. Trong việc lựa chọn một tên người dùng, tên đăng nhập, và tên màn hình, người dùng không thể mạo danh bất kỳ người nào hoặc tổ chức khác, và Glencode không chấp nhận Người dùng mạo danh của cá nhân, tổ chức khác.
 
2. Khuyến cáo.
 
2.1.Các thông tin được cung cấp trên trang web Glencode là dành cho các cá nhân và tổ chức tham khảo. Cả những thông tin cũng như ý kiến nêu trong trang web Glencode không cấu thành một chào mời hay đề nghị của Glencode để mua, bán hoặc đầu tư bất kỳ việc kinh doanh nào của Người dùng. Glencode không cung cấp lời khuyên đầu tư cụ thể cho bất kỳ cá nhân, tổ chức xem nội dung của trang web và không đại diện cho rằng các dịch vụ được mô tả trong tài liệu này phù hợp mọi thời điểm với bất kỳ nhà đầu tư cụ thể.
 
2.2.Thông tin chứa trên trang web Glencode, bao gồm cả giá, định giá, và bình luận về sản phẩm cụ thể, nếu có, phản ánh phân tích của các tác giả và các thông tin khác có sẵn như là từ ngày công bố chỉ định. Hơn nữa, bất kỳ tin tức, ý kiến, bình luận, ý kiến, dữ liệu, giá cả, các liên kết đến các trang web của bên thứ ba, và tất cả các thông tin khác trên trang web Glencode được cho là đáng tin cậy, nhưng Glencode không thể và không đảm bảo tính chính xác, kịp thời, hoặc đầy đủ. Glencode sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại mà có thể là do bị các bên thứ ba bất kỳ thông tin điện tử hoặc trong kết nối với trang web này.
 
2.3.Glencode, cũng không phải bất kỳ ai của các chi nhánh, giám đốc, cán bộ, nhân viên, và cũng không phải bất kỳ thứ ba hoặc nhà cung cấp dịch vụ sẽ phải chịu trách nhiệm hoặc có bất kỳ trách nhiệm của bất cứ loại nào cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại mà bạn phải chịu trong trường hợp có bất kỳ sự kết nối thất bại hoặc bị gián đoạn của trang web Glencode, hoặc do các hành động cố ý nào của bất kỳ bên nào khác liên quan đến việc “sập website Glencode”, hoặc dữ liệu của trang web, có sẵn cho bạn, hoặc từ bất kỳ nguyên nhân khác liên quan đến việc truy cập, không có khả năng truy cập, hoặc sử dụng các trang web hoặc các tài liệu này, có thể dẫn đến nguyên nhân nằm ngoài sự kiểm soát của Glencode hoặc của bất kỳ nhà cung cấp cung cấp phần mềm hoặc dịch vụ hỗ trợ.
 
3. Trang web và dịch vụ của bên thứ ba
 
3.1.Các trang web Glencode có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba, thuộc quyền sở hữu và điều hành bởi các bên thứ ba và có thể chứa các nội dung cung cấp khác nhau cho các sản phẩm khác nhau, dịch vụ hoặc thông tin (gọi chung là "Dịch vụ của bên thứ ba"). Glencode không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web liên kết đó và không chịu bất kỳ trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên các trang web đó. Các liên kết đến bất cứ liên kết nào không bảo đảm sự chứng thực bởi Glencode..
 
3.2.Người dùng thừa nhận rằng dịch vụ của bên thứ ba được sản xuất và thuộc sở hữu của bên thứ ba, và không liên quan đến Glencode. Glencode từ chối bất cứ trách nhiệm cho bất kỳ dịch vụ của bên thứ ba cung cấp cho người dùng. Người dùng tự có trách nhiệm tiến hành thẩm định riêng của mình hoặc kiểm chứng đối với bất kỳ dịch vụ của bên thứ ba sử dụng bởi người dùng.
 
3.3.Glencode không đại diện hay bảo đảm nào về tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, cho bất kỳ mục đích hoặc sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba đối các sản phẩm, dịch vụ và thông tin, khách hàng và hỗ trợ kỹ thuật hoặc sự hiện diện web hoặc bất kỳ bài thuyết trình hoặc đại diện của họ. Người dùng hiểu rõ, chấp nhận đồng ý rằng Glencode không chịu trách nhiệm về bất kỳ việc sử dụng như dịch vụ của bên thứ ba.
 
3.4.Người dùng ký chấp nhận và đồng ý rằng Glencode không có nghĩa vụ duy trì hoặc cung cấp bất kỳ thông tin cập nhật các sự thay đổi để các thỏa thuận liên quan đến dịch vụ của bên thứ ba. Người sử dụng có trách nhiệm đọc và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện và mọi chính sách khác của bất kỳ Bên thứ ba dịch vụ được sử dụng bởi người dùng. Mọi thắc mắc liên quan đến dịch vụ của bên thứ ba, Người dùng cần liên lạc trực tiếp bên thứ 3.
 
4. Miễn trừ Trách nhiệm
 
Người dùng ký chấp nhận và đồng ý rằng việc tiếp cận và sử dụng các thông tin trong trang web Glencode là quyền thuộc về Người dùng. Ngoài ra, bất kỳ tài liệu tham khảo cho bất kỳ dịch vụ của bên thứ ba thông qua website Glencode hoặc bất kỳ trang web liên kết không phải là một sự chứng thực rõ ràng bởi Glencode.
TẤT CẢ NHỮNG THÔNG TIN, PHẦN MỀM, NỘI DUNG, SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ TỪ GLENCODE ĐƯỢC CUNG CẤP BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO SẼ KHÔNG CÓ BẤT CỨ BẢO ĐẢM NÀO. GLENCODE TỪ CHỐI BẤT KỲ MỌI SỰ BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý LIÊN QUAN ĐẾN NHỮNG MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO CỦA NGƯỜI DÙNG. GLENCODE TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM SỰ HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC MÀ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN CỦA CÁC TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI GLENCODE SẼ LUÔN LUÔN TRUY CẬP ĐƯỢC VÀ GLENCODE KHÔNG ĐẢM BẢO CÁC THÔNG TIN CUNG CẤP TẠI TRANG WEB LÀ LUÔN LUÔN CHÍNH XÁC, TIN CẬY HOẶC BẤT KỲ LỖI NÀO CŨNG SẼ ĐƯỢC KHẮC PHỤC KỊP THỜI.
 
5. Lệ phí đăng ký tài khoản và Gia hạn dịch vụ
 
5.1.Tất cả các đăng ký các dịch vụ được cung cấp bởi Glencode sẽ tự động gia hạn. Người dùng sẽ phải gửi yêu cầu hủy bỏ bằng email để info@glencode.vn ít nhất 48 giờ trước ngày hết hạn. Khi chấm dứt dịch vụ, Người dùng thừa nhận rằng khi chấm dứt dịch vụ trước thời hạn dịch vụ, thì Glencode sẽ không hoàn lại phần phí mà người dùng chưa sử dụng hết.
 
5.2.Người dùng phải tự chịu trách nhiệm của mình trong việc ủy quyền thanh toán cho bên thứ 3. Glencode chấp nhận cho Người dùng thanh toán phí thông qua bên thứ 3.
 
6. Thời hạn của Thỏa thuận
 
Theo thời gian sử dụng của từng loại dịch vụ giữa Glencode và Người dùng.
 
7. Chấm dứt Thỏa tuận.
 
7.1.Glencode có quyền chấm dứt Thỏa thuận này đối với sự truy cập của Người dùng dịch vụ bất cứ lúc nào và với bất kỳ lý do gì khi thông báo cho người dùng. Nhưng Glencode sẽ xem xét việc chấm dứt Thỏa thuận này nếu : (i) Người dùng không chấp hành các quy định của Thỏa thuận này; (Ii) không thanh toán các khoản phí dịch vụ. Sau khi hủy, người dùng sẽ bị từ chối truy cập đến các dịch vụ cung cấp bởi Glencode, và Glencode sẽ không có nghĩa vụ trả lại bất kỳ phần nào của các lệ phí đăng ký nộp bởi Người dùng trước khi hủy bỏ dịch vụ đã đăng ký.
 
7.2.Glencode có thể ngừng dịch vụ, bất cứ lúc nào và với bất kỳ lý do gì khi thông báo cho Người dùng.
 
8. Quyền hợp pháp các thông tin, dữ liệu, tài liệu.
 
8.1.Tất cả các nội dung được cung cấp bởi Glencode trên website được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu, và luật sở hữu trí tuệ và các quyền sở hữu khác đều là tài sản của  Glencode. Các dịch vụ được bảo vệ bởi bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, và luật sở hữu trí tuệ và các quyền sở hữu khác và được sở hữu, kiểm soát, cấp phép bởi Glencode.
 
8.2.Nội dung được cung cấp bởi Glencode có thể được tìm kiếm, lấy ra, hiển thị, tải xuống và in ra bởi Người dùng cho việc sử dụng cá nhân. Người dùng sẽ không phân phối nội dung mà không được sự cho phép bằng văn bản của Glencode. Người dùng không có quyền sửa đổi bất kỳ nội dung được cung cấp bởi Glencode và Người dùng không có quyền xóa trong bất kỳ nội dung.
 
8.3.Người dùng không có quyền sao chép, bán, cấp phép, sửa đổi, phân phối, tái sản xuất, truyền tải, công khai, công khai thực hiện, công bố, điều chỉnh hoặc sửa đổi bất kỳ của các tài liệu hoặc nội dung xuất hiện trên các trang web Glencode, toàn bộ hoặc một phần, trừ khi được cho phép rõ ràng từ Glencode.
 
8.4.Người dùng chấp nhận và đồng ý rằng không được cung cấp cho bên thứ 3 bất kỳ thông tin, tài liệu, dữ liệu nào thuộc về Glencode. Người dùng phải thừa nhận và đồng ý rằng người dùng tự chịu trách nhiệm cho bất kỳ trách nhiệm pháp lý phát sinh từ bất kỳ bên thứ ba truy cập hay sử dụng tài khoản của Người dùng.
 
9. Bồi thường
 
Người dùng đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ Glencode các chi phí, kể cả phí luật sư hợp lý, phát sinh, liên quan đến bất kỳ sự vi phạm của Người dùng đối với Thỏa thuận này. Thỏa thuận này, bao gồm cả khiếu nại vi phạm sở hữu trí tuệ hoặc các quyền của bên thứ ba khác, hoặc cách khác, trực tiếp hoặc gián tiếp trong việc sử dụng hoặc đăng tải các tài liệu hoặc nội dung trên website Glencode từ việc bất cẩn vô tình hay cố ý của Người dùng.
 
10. Truy cập và can thiệp
 
10.1.Người dùng đồng ý để sử dụng các dịch vụ và nội dung, tài liệu, hoặc các thông tin kèm theo nhà chỉ duy nhất cho mục đích hợp pháp. Người sử dụng sẽ không tải lên, phân phối đến, hoặc phổ biến bất kỳ tài liệu hoặc thông tin của bất cứ loại nào đó để bôi nhọ, nói xấu, có yếu tố khiêu dâm, lạm dụng, có yếu tố xuyên tạc các đường lối chính sách liên quan đến chính trị hoặc vi phạm bất kỳ luật hoặc xâm phạm hoặc vi phạm bất kỳ quyền của bất kỳ người nào khác, hoặc thực thể, hoặc có chứa một sự xúi giục của các quỹ, các quảng cáo, các đối tượng cố ý làm trái pháp luật Việt Nam quy định.
 
10.2.Người dùng đồng ý không sử dụng bất kỳ robot, thiết bị tự động khác, hoặc quá trình thủ công để theo dõi hoặc sao chép bất kỳ nội dung nào trên website Glencode, hoặc các nội dung chứa trên đó, hoặc cho bất cứ mục đích trái phép khác mà Glencode chưa đồng ý cho phép bằng văn bản. Người dùng đồng ý không sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, hoặc thường xuyên can thiệp hoặc cố gắng can thiệp với các hoạt động trái pháp luật trên website Glencode. Người dùng đồng ý không có bất kỳ hành vi nào tải xuống (download) và đưa lên (upload) bất hợp pháp vào cơ sở hạ tầng Glencode. Người dùng đồng ý không tham gia vào bất kỳ nội dung trái pháp luật, kết nối đến các trang website có kết nối với Glencode mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản Glencode.
 
11. Quyền riêng tư
 
11.1.Glencode cam kết bảo vệ sự riêng tư của Người dùng và duy trì tính bảo mật và an ninh thông tin của Người dùng.
 
11.2.Glencode có quyền thu thập và sử dụng dữ liệu về Người dùng về việc sử dụng thông tin, tài liệu, dữ liệu cho các mục đích nội bộ riêng của mình. Ví dụ, thực hiện phân tích thống kê để giúp Glencode trong việc cải thiện dịch vụ. Glencode có quyền phân phối dữ liệu trong các định dạng khác nhau cho mỗi đói tượng Người dùng khi có sự đồng ý của Người dùng
 
12. Thông báo
Người dùng có thể liên hệ với Glencode bằng cách gửi email tới địa chỉ email sau: info@glencode.vn .  Glencode sẽ liên lạc với Người dùng bằng email đến địa chỉ email được cung cấp bởi người sử dụng hoặc gọi điện thoại trự tiếp, hoặc bằng cách đăng một thông báo trên website Glencode.
Mọi thông tin góp ý, báo cáo lỗi … của Người sử dụng, vui lòng liên hệ thông tin sau :
•    Phòng chăm sóc khách hàng Glencode
•    Email : info@glencode.vn  
•    Tel : (08) 3910 1988 ; Fax : (08) 3910 1989
•    Hotline : 0918.791639
 
13. Không Chuyển nhượng
 
Các quyền và nghĩa vụ liên quan đến Thỏa thuận này thuộc về Người dùng, Người dùng không được giao hoặc bán cho người khác hoặc tổ chức khác mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Glencode. Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng Người dùng bị nghiêm cấm cho phép các bên thứ ba truy cập các trang web Glencode hoặc dịch vụ mà không cần sự chấp thuận trước bằng văn bản của Glencode. Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng Người dùng tự chịu trách nhiệm cho bất kỳ trách nhiệm pháp lý phát sinh từ bất kỳ bên thứ ba truy cập hay sử dụng thông tin các trang web Glencode dưới dự cho phép hoặc tạo điều kiện của Người dùng vô tính hay cố ý.
 
14. Các điều khoản khác
 
14.1.Thỏa thuận này giữa Người dùng và Glencode được thay thế và thay thế bất kỳ và tất cả các thoả thuận trước đây, cho dù bằng lời nói hay viết tay, giữa Người dùng và Glencode là đối tượng của Thỏa thuận này
 
14.2.Hợp đồng thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi và hiểu theo luật pháp của Việt Nam.
 
14.3.Nếu bất kỳ điều khoản hay điều kiện của Thỏa thuận này được tìm thấy bởi một tòa án có thẩm quyền cho là vô hiệu, không hợp lệ, không thể thực hiện hoặc không trái với pháp luật, phần còn lại của Thỏa thuận sẽ được đưa ra hiệu lực đầy đủ.
 

Hãy gọi cho chúng tôi
Hay để chúng tôi
gọi lại cho bạn