1. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ CƠ BẢN


2. DỊCH VỤ ĐĂNG KÍ SỬ DỤNG


3. THÔNG TIN XUẤT HÓA ĐƠN VAT: