Dịch vụ

Intelligence for success

4.Tư vấn hạ tầng kỹ thuật kinh doanh xăng dầu

    4.1.Quản lý kho bãi xăng dầu, giao nhận xăng dầu: Theo tiêu chuẩn TCN, TCVN, API
    4.2.Thành lập phòng thí nghiệm xăng dầu: Theo các tiêu chuẩn QCVN, TCVN, ASTM, ISO
    4.3.Tư vấn kỹ thuật pha chế xăng dầu.
    4.4.Tư vấn xây dựng, quản lý cửa hàng xăng dầu.