Cơ sở kinh doanh xăng dầu phải xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng khi bán lẻ

Ngày đăng : 12/8/2023 9:06:00 AM
UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo việc triển khai quy định phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động bán lẻ xăng, dầu trên địa bàn nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh việc triển khai phát hành hóa đơn điện tử, đặc biệt là hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Cục Thuế tỉnh tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hóa các biện pháp, giải pháp tuyên truyền đến người nộp thuế, các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ và lợi ích của việc phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng.

Cùng với việc hướng dẫn, làm việc với các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, doanh nghiệp cung cấp giải pháp để chia sẻ kinh nghiệm đã triển khai thành công việc phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng; thảo luận giải pháp đảm bảo hiệu quả, thuận lợi cho doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của cơ quan nhà nước về kinh doanh xăng dầu, quy định về hóa đơn, chứng từ.

Cục Thuế có trách nhiệm theo dõi, giám sát chặt chẽ việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu; kiểm tra dữ liệu tra cứu hóa đơn điện tử đã lập khi bán lẻ xăng dầu, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về phát hành, sử dụng hóa đơn, chứng từ không đúng quy định; hành vi không lập hóa đơn, lập không đúng quy định về hóa đơn điện tử đối với trường hợp bán lẻ xăng dầu.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành: Công an tỉnh, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ; Cục Hải quan tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với cơ quan thuế thực hiện theo dõi thực trạng triển khai, thực hiện hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại địa phương; chuyển thông tin đến cơ quan thuế nếu phát hiện hành vi vi phạm về sử dụng hóa đơn điện tử, hành vi không lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với trường hợp bán lẻ xăng, dầu cho khách hàng theo quy định để kịp thời xử lý.

Các cơ quan, đơn vị tập trung thúc đẩy cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh triển khai ngay các giải pháp thực hiện việc lập hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng theo quy định.

Đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm quy định của Luật Quản lý thuế, Nghị định 123 của Chính phủ về hóa đơn, chứng từ, quy định lập hóa đơn điện tử bán lẻ xăng, dầu cho khách hàng.

Thực hiện nghiêm quy định thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho khách hàng là thời điểm kết thúc việc bán xăng dầu theo từng lần bán, người bán phải đảm bảo lưu trữ đầy đủ hóa đơn điện tử đối với trường hợp bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh, cá nhân kinh doanh và đảm bảo có thể tra cứu khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

glencode

Để xem được nhiều tin tức/báo cáo quan trọng hơn. Vui lòng đăng kí tài khoản để được hưởng những tiện ích của chúng tôi

Đăng kí tài khoản ngay