Giới thiệu

Intelligence for success

3.Giá Singapore

Cập nhật giá Singapore và xác định giá cơ sở hằng ngày: xăng M95, M92, E5, dầu DO, dầu FO 180, Naptha, và giá bán lẻ, giá cơ sở, giá bình quân 15 ngày và dự báo điều chỉnh giá bán lẻ.